COMPLEET OVERZICHT ALLE REGLEMENTEN

WATERSPORT CALAMITEITEN DRAAIBOEK

 

VOOR PLEZIERVAART OP ONZE BINNENWATEREN

 

EEN SITE VOL TIPS HOE MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

reddingsboei

NOODTEKENS & SEINEN

Tekstvak: ANWB Almanak Deel I
Verzamel uitreksel noodtekens en seinen van alle reglementen.

Binnenvaart Politie Reglement
Noodtekens
BPR artikel 3.30 
1. Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen;
- hetzij: bij nacht een licht rondzwaaien, overdag een vlag of ieder ander geschikt voorwerp
rondzwaaien.
- hetzij: vuurpijlen, lichtkogels, parachutelichten of rookbommen dan wel vlammen.
- hetzij: overdag een vlag met daarboven of daaronder een bol of daarop gelijkend voorwerp.
2. Deze tekens vervangen de in art 4.01, lid 4, vermelde geluidsseinen of vullen deze aan.
3. Een schip dat medische hulp wil inroepen, mag geven;
- vier korte stoten gevolgd door 1 lange stoot.
Zie ook de toelichting.

Geluidsseinen
BPR artikel 4.01 lid 1 & 4 t/m 6
4. Een in nood verkerend schip dat hulp wil inroepen mag laten horen;
(deze seinen dienen ter vervanging of ter aanvulling van artikel 3.30 lid 1 bedoelde tekens)
- reeks klokslagen.
- herhaalde lange stoten.
5. Een schip moet een reeks klokslagen ongeveer 4 seconde doen duren.
6. Een schip mag in plaats van een reeks klokslagen een reeks slagen van metaal op metaal geven.


Rijnvaart Politie Reglement
Noodtekens
RPR artikel 3.30 
1. Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen;
- Bij nacht; een licht waarmee in het rond wordt gezwaaid.
- Overdag; een rode vlag of ieder ander geschikt voorwerp rondzwaaiend.
2. Deze tekens vervangen de in artikel 4.04 vermelde geluidsseinen of vullen deze aan.

Noodseinen
RPR artikel 4.04 
1. Indien een schip d.m.v. geluidsseinen hulp wil inroepen (schip in nood, man overboord, enz.) mag laten horen;
- reeks klokslagen.
- herhaalde lange stoten.
2. Deze seinen dienen ter vervanging of ter aanvulling van de in artikel 3.30 bedoelde optische tekens.


Scheepsvaart Reglement Gemeenschappelijke Maas
Noodtekens
SRGM artikel 3.46
1. Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, moet de volgende seinen, hetzij een combinatie hiervan, tonen dan wel geven;
- een vlag of ieder ander geschikt voorwerp rondzwaaiend.
- een licht waarmee in het rond wordt gezwaaid.
- vuurpijlen, lichtkogels, parachutelichten of rookbommen dan wel vlammen.
- een vlag met daarboven of daaronder een bol of gelijkend voorwerp.
- reeks klokslagen of herhaalde lange stoten.
2. Een schip, dat medische hulp wil inroepen, mag geven;
- vier korte stoten gevolgd door 1 lange stoot.


Scheepsvaart Reglement Kanaal van Gent naar Terneuzen
Noodseinen
SRKGT artikel 37
Indien een schip in nood verkeert en hulp verlangt, gebruikt, toont of geeft het de volgende seinen, hetzij gezamenlijk hetzij afzonderlijk;
a. een aanhoudend geluid met een toestel voor mistseinen.
b. een sein, d.m.v. radiotelegrafie of enige andere seinwijze uitgezonden, bestaande uit de groep
    …—-…(SOS) van de morse code.
c. een sein, uitgezonden d.m.v. radio telefonie, bestaande uit het gesproken 'meedee'.
d. een rooksignaal dat oranjegekleurde rook geeft.
e. langzaam en herhaald op en neer bewegen van de naar beide zijden uitgestrekte armen.
f. seinen uitgezonden door noodradiobakens die de positie aanduiden.
g. een licht of een vlag of ieder ander geschikt voorwerp rondzwaaiend.
h. reeks klokslagen of herhaalde lange stoten.


Scheepsvaart Reglement Westerschelde
Noodseinen
SRW artikel 37 
Indien een schip in nood verkeert en hulp verlangt, gebruikt, toont of geeft het de volgende seinen, hetzij gezamenlijk hetzij afzonderlijk;
a. een aanhoudend geluid met een toestel voor mistseinen.
b. een sein, uitgezonden d.m.v. radiotelefonie of enige andere seinwijze uitgezonden.
c. een daartoe geëigend sein, uitgezonden d.m.v. radiotelefonie.
d. een rooksignaal dat oranjegekleurde rook afgeeft.
e. langzaam en herhaald op en neer bewegen van de naar beide zijden uitgestrekte armen.
f. seinen uitgezonden door noodradiobakens die de positie aanduiden.
g. een licht dan wel een vlag of ieder ander geschikt voorwerp rondzwaaiend.
h. reeks klokslagen of herhaalde lange stoten.


Bepaling ter Voorkoming van Aanvaring op zee
Noodseinen
BVA Voorschrift 37 
Wanneer een schip in nood verkeert en hulp verlangt, dient het de seinen vermeld in aanhangsel IV te gebruiken of te tonen.

BVA Aanhangsel IV
1. De volgende seinen, tezamen of afzonderlijk gebruikt of getoond, geven een noodsituatie en behoefte aan hulp aan;
a. een kanonschot of ander knalsein, afgevuurd met tussenpozen van ongeveer 1 minuut.
b. een aanhoudend geluid met een toestel voor mistseinen.
c. vuurpijlen of lichtkogels, die rode sterren uitwerpen en 1 voor 1 met korte tussenpozen worden afgevuurd.
d. een sein, uitgezonden d.m.v. radiotelefonie of enige andere seinwijze uitgezonden,
bestaande uit de groep (S.O.S.) van de morsecode.
e. een sein, uitgezonden d.m.v. radiotelefonie, bestaande uit het gesproken woord 'meedee'.
f. een noodsein 'NC' uit het Internationaal Seinboek.
g. een sein, bestaande uit een vierkante vlag, met daarboven of daaronder een bal of een voorwerp dat op een bal gelijkt.
h. vlammen boven een schip (zoals een teervat, olievat enz).
i. een valschermsignaal of een handstakellicht dat een rood licht toont.
j. een rooksignaal dat oranje gekleurde rook afgeeft.
k. langzaam en herhaald op en neer bewegen van de naar beide zijden uitgestrekte armen.
l. het radiotelegrafie alarmsein.
m. het radiotelefonie alarmsein.
n. seinen uitgezonden door noodradiobakens die de positie aanduiden.
o. goedgekeurde seinen uitgezonden door systemen voor radiocommunicatie met inbegrip van radartransponders van groepsreddingsmiddelen.
Tekstvak: Home
Tekstvak:

Noodtekens & seinen

Tekstvak: Waarschuwingtekens & seinen

Compleet overzicht van;

Tekstvak: Downloads
Tekstvak: Tekstvak: Wijzigingbeheer
Tekstvak: Geraadpleegde informatie
Tekstvak: Links
Tekstvak: Contact
Tekstvak: Sitemap
Tekstvak: Tekstvak: Home

Veiliger varen;

Tekstvak: Ankeren
Tekstvak: Voorbereiding grootwater
Tekstvak: Navigatie
Tekstvak: Reddingsvest discipline
Tekstvak: Discipline
Tekstvak: Rivieren en kanalen
Tekstvak: Uit je doppen kijken